Dành cho nữ.

Mã 02230: 150,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02231: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02232: 170,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02233: 200,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02234: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02235: 160,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 04235: 220,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 04237: 220,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 04245: 170,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 04239: 170,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 04243: 160,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 04244: 160,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 04245: 160,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02236 (size 35,36,37,38) :300,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02237 (size 35,36,37,38) :270,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02238 (size 35,36,37,38) :240,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02239 (size 35,36,37,38) :220,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02240 (size 35,36,37,38) :280,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02241 (size 35,36,37,38) :220,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02242 (size 35,36,37,38) :270,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02243 (size 35,36,37,38) :200,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02244 (size 35,36,37,38) :300,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 03244 (size 35,36,37,38) :250,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 03245 (size 35,36,37,38) :300,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 03246 (size 35,36,37,38) :220,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 03247 (size 35,36,37,38) :180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 03248 (size 35,36,37,38) :270,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Đang nhập hàng mới.....

Dành cho nam.

Mã 02245: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02246: 200,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02247: 170,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02248: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02249: 230,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02250: 200,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02251: 220,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02252: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02253: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02254: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05235: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05236: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05237: 200,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05238: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05240: 180,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05242: 190,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02255 ( size 35,36,37,38) : 240,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02256 ( size 35,36,37,38) : 240,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02257 ( size 35,36,37,38) : 240,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 02258 ( size 35,36,37,38) : 300,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05258 ( size 35,36,37,38) : 450,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05259 ( size 35,36,37,38) : 300,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05260 ( size 35,36,37,38) : 270,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05261 ( size 35,36,37,38) : 280,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Mã 05262 ( size 35,36,37,38) : 280,000 vnđ

( liên hệ yahoo: hotrotructuyen.zing@yahoo.com để đặt hàng ).

Đang nhập hàng mới......